You are currently viewing DZIEDZICZENIE SPADKU

DZIEDZICZENIE SPADKU

  • Post last modified:19 grudnia 2023

CZY DZIEDZICZĘ PO RODZICACH, JEŚLI MOI RODZICE MIELI WCZEŚNIEJ TAKŻE INNYCH PARTNERÓW?

Zdecydowanie tak, ale jeśli z ich związku były inne dzieci, to dziedziczysz razem z nimi.Prawne przejęcie spadku po jednym z rodziców zwykle jest proste. Komplikacje pojawiają się, gdy zmarły miał innych partnerów wcześniej (także małżonków) i dzieci z poprzednich związków. Bywa też często że nie znamy wszystkich spadkobierców lub któryś z nich odrzuci spadek. Jeśli twój rodzic jest obecnie w związku partnerskim, a w poprzednim tkwi nadal  jako małżonek, to do dziedziczenia wchodzi także jego żona/mąż. Skomplikowane? Spróbuję wyjaśnić.

NAJWAŻNIEJSZA INFORMACJA:

Pamiętaj, jeśli został sporządzony testament to on zawsze ma pierwszeństwo przed dziedziczeniem ustawowym! Osoba, która posiada testament gdy dowie się o śmierci spadkodawcy jest ma obowiązek złożyć dokument w sądzie lub u notariusza. Dobrze jest więc wiedzieć gdzie jest testament.

CO, JEŚLI NIE MA TESTAMENTU?

Jeśli nie ma testamentu następuje dziedziczenie ustawowe (art. 931 kc). W pierwszej kolejności zawsze dziedziczy małżonek i dzieci spadkodawcy. Wszystkie! Te z małżeństwa i te spoza mają takie same prawa do dziedziczenia po rodzicu. Ważne! Formalne nabycie spadku nie kończy rodzinnych rozliczeń. Pominięci w testamencie najbliżsi zmarłego mają prawo do zachowku. Jest to ½ wartości udziału spadku jaki by im przypadał  a dla osób trwale niezdolnych do pracy albo niepełnoletnich 2/3.  Spawy spadkowe bywają skomplikowane dlatego dobrze skorzystać z pomocy prawnika.

CZY MUSZĘ PRZYJĄĆ (ODZIEDZICZYĆ) SPADEK PONAD DŁUGI SPADKOWE SPADKODAWCY?

Najnowsze zmiany w prawie spadkowym ograniczyły krąg spadkobierców ustawowychwyłączeni z dziedziczenia zostali dalsi zstępni dziadków spadkodawcy, a także zmieniły sposób obliczania terminu na przyjęcie lub odrzucenie spadku przez małoletnie dzieci – wiąże się to z koniecznością wystąpienia do sądu przez opiekunów dziecka o stosowne zezwolenie i termin oczekiwania na takie postanowienie sądu będzie przerywał bieg 6 miesięcznego terminu na przyjęcie lub odrzucenie spadku. Jeśli chodzi o dziedziczenie, prawo spadkowe zapewnia spadkobiercy różne możliwości postąpienia ze spadkiem.

Może to zrobić tylko wtedy, jeśli ma zdolność do dziedziczenia, a więc jest osobą:

  • żyjącą w momencie otwarcia spadku,
  • która została z mocy ustawy lub testamentu powołana do dziedziczenia,
  • mającą pełną zdolność do czynności prawnych.

Jeśli prawo dziedziczenia przypada osobie niepełnoletniej, to oświadczenie dotyczące przyjęcia lub odrzucenia spadku muszą w jej imieniu złożyć przedstawiciele ustawowi, na przykład rodzice. Spadkobierca, który dowiaduje się o spadku, może podjąć trzy różne decyzje w jego sprawie:

  • przyjąć go wprost – przyjąć w całości spadek albo część masy spadkowej bez jednoczesnego ograniczenia swojej odpowiedzialności za długi spadkowe;
  • odrzucić spadek w całości;
  • przyjąć spadek z dobrodziejstwem inwentarza – dzięki temu ogranicza się odpowiedzialność za długi spadkowe.

PAMIĘTAJ!

Jeśli spadkobiercy odrzucą spadek, gdyż długi są wysokie i przewyższają pozostawiony majątek, nie powoduje to automatycznego umorzenia zobowiązań spadkowych. Do spadku wówczas powoływane są inne osoby. Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza – gdyby spadkodawca miał długi przekraczające wartość jego majątku, zobowiązania te zostaną spłacone do wartości otrzymanego spadku.

WAŻNE!

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza nie wymaga od ciebie żadnych działań. Nie musisz składać żadnego oświadczenia woli w sądzie lub u notariusza, aby w ten sposób przyjąć spadek. Odrzucenie lub przyjęcie spadku wprost wymaga złożenia odpowiedniego oświadczenia woli. Kolejną istotną kwestią, jaką przewiduje prawo spadkowe, jest podział majątku. Nazywa się on fachowo działem spadku i polega na wydzieleniu składników majątku po spadkodawcy na poszczególnych spadkobierców.

KTO DZIEDZICZY W BEZDZIETNYM MAŁŻEŃSTWIE?

W Polsce dziedziczenie po zmarłym małżonku w bezdzietnym małżeństwie reguluje Kodeks cywilny. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, jeśli jeden z małżonków umiera, a małżeństwo było bezdzietne do gry wchodzi dziedziczenie ustawowe. W przypadku bezdzietnego małżeństwa, jeśli zmarły małżonek nie sporządził testamentu, dziedziczą:

  • żyjący małżonek: Przysługuje mu tzw. zachowek, czyli część majątku, której nie można mu odebrać nawet w przypadku dziedziczenia przez innych spadkobierców;
  • krewni zstępni zmarłego (rodzice, rodzeństwo, rodzeństwo zstępne): jeśli zmarły nie pozostawił testamentu, a nie ma żyjącego małżonka, spadkobiercami są najbliżsi krewni zstępni, zaczynając od rodziców, a następnie rodzeństwa;
  • jeśli nie ma żyjących małżonków ani krewnych zstępnych zmarłego, spadek może przejść na rzecz Skarbu Państwa.

WAŻNE!

Pamiętaj, że sporządzenie testamentu pozwala na uregulowanie dziedziczenia zgodnie z własnymi życzeniami i może wprowadzić różnice w dziedziczeniu, które nie są przewidziane przez ustawę.