Zaległości z płatnościami są jednym z najpoważniejszych problemów polskich przedsiębiorców oraz osób nieprowadzących działalności gospodarczej, które nie mogą odzyskać zwrotu należnych im wierzytelności.
Windykacja dotyczy wszelkich należności, w tym wynikających z: niezapłaconych faktur, niedotrzymanych umów, zaległości czynszowych, zaległych pożyczek, kar umownych, ale także szeregu innych należności.
Podejmuję działania na wielu etapach, które zmierzają do odzyskania przez Klienta należnych mu pieniędzy.

Windykacja przedsądowa.

Windykacja przedsądowa polega na wezwaniu dłużnika do zapłaty oraz podjęciu z nim negocjacji w celu ustalenia sposobu i terminu zapłaty.
Zdarza się, że dłużnik decyduje się na spłatę należności już po otrzymaniu wezwania gdyż dostaje jednoznaczny sygnał, że wierzyciel nie będzie dalej czekał bezczynnie na zapłatę, tylko w przypadku nieotrzymania w wyznaczonym terminie pieniędzy skieruje sprawę do sądu.
Na tym etapie istnieje też często możliwość przygotowania projektu ugody, którą jako doświadczony mediator przygotuję i którą będzie mógł podpisać Klient z dłużnikiem, co ma także na celu podjęcie działań uniemożliwiających przedawnienie roszczenia wierzyciela.
Kolejnym etapem windykacji należności jest skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego. W przypadku braku dobrowolnej spłaty należności przez dłużnika, konieczne jest bowiem uzyskanie wyroku lub nakazu zapłaty co z kolei jest niezbędne w celu przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego przez komornika.

Postępowanie przedsądowe

Zainicjowanie postępowania sądowego musi poprzedzać zebranie odpowiedniej dokumentacji lub czasami złożenie odpowiednich oświadczeń wobec dłużnika (wypowiedzenie lub odstąpienie od umowy, wezwanie do wykonania świadczenia itp.). Zdarza się, że wierzyciel źle przygotowując się do procesu sądowego może sprawę przegrać. Podejmuję niezbędne czynności przed wszczęciem postępowania sądowego i odpowiednio przygotowuję pozew wraz z dokumentacją oraz wnioskami dowodowymi oraz kieruję sprawę do sądu.
Ostatnim etapem windykacji należności jest skierowanie sprawy do komornika celem przeprowadzenia egzekucji z majątku dłużnika.

Podejmowana przeze mnie windykacja należności ma na celu możliwie szybkie i skuteczne odzyskanie należności przez moich Klientów.

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.