You are currently viewing Kupujesz mieszkanie od developera (i nie tylko!)?

Kupujesz mieszkanie od developera (i nie tylko!)?

  • Post last modified:11 marca 2024

Sprawdź czy już jest tam wspólnota albo załóż, że będzie i dowiedz się co to oznacza w kontekście zobowiązań kredytowych wspólnoty w której będziesz – czyli Twoich.

Jest to ważne z uwagi na zaciągane przez wspólnoty kredyty. Czynności nieprzekraczające zwykłego zarządu mogą być podejmowane samodzielnie przez zarząd właścicielski wspólnoty lub zarządcę powołanego na podstawie art. 18 ustawy o własności lokali.  Wspomniana ustawa wskazuje, że inny niż ustawowy sposób zarządu nieruchomością wspólną powinien być określony na podstawie umowy w formie aktu notarialnego lub uchwały zaprotokołowanej przez notariusza. 

Czy ważna jest ilość lokali we wspólnocie?

Kredyt na remont bloku będzie zaciągany na innych zasadach, jeśli liczba lokali wyodrębnionych i niewyodrębnionych w budynku jest mniejsza niż cztery. W takiej sytuacji zasady zarządu nieruchomością wspólną określają przepisy kodeksu cywilnego o współwłasności. Czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu, czyli np. zaciągnięcie kredytu na remont, wymagają zgody wszystkich współwłaścicieli budynku. Współwłaściciele posiadający udziały w nieruchomości wspólnej większe niż połowa mogą zwrócić się do sądu, który rozstrzygnie, czy zasadne jest podjęcie danej czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu. Tylko w przypadku małej wspólnoty mieszkaniowej wymagana jest jednomyślność dotycząca tego, czy należy zaciągnąć kredyt na remont. 

Co w przypadku dużej wspólnoty?

Finansowanie przy pomocy kredytu remontów w dużej wspólnocie mieszkaniowej (liczącej min. cztery lokale) także nie jest łatwe. Mogą się bowiem pojawić próby zaskarżenia uchwał wyrażających zgodę na zaciągnięcie kredytu i przyznających odpowiednie pełnomocnictwo zarządowi lub zarządcy do zawarcia umowy z bankiem. W mojej ocenie osoby sprawujące zarząd powinny zadbać o to, aby właściciele lokali poznali różne propozycje kredytowe i dowiedzieli się o ich kosztach. Kredyt na remont zaciągany jest na 10, 20 lub 30 lat. Właściciele mieszkań powinni mieć świadomość, że ponoszą odpowiedzialność za spłatę kredytu proporcjonalnie do udziału w częściach wspólnych budynku.