You are currently viewing Nie daj się mobbingować w 2024!

Nie daj się mobbingować w 2024!

  • Post last modified:10 stycznia 2024

Mobbing to uporczywe i długotrwałe nękanie lub zastraszanie pracownika (czyli dotyczy to tylko zatrudnionych na umowę o pracę!), wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub eliminowanie z zespołu współpracowników.
Ważne! Musi to być działanie długotrwałe.
Mobbingiem nie są więc jednorazowe incydenty.
Jest wiele form mobbingu.
Najczęstsze to: wyśmiewanie przy innych, grożenie utratą pracy, agresja, podważanie kompetencji, ignorowanie , odbieranie przydzielonych zadań czy dokładanie kolejnych i wiele innych.
Zachowania prowadzą do tego, że pracownik przestaje czuć się wartościowy i nie wierzy w swoje umiejętności.
Ma zaniżoną ocenę swojej przydatności zawodowej.
Kontakt z osobą, która dopuszcza się mobbingu, wywołuje u ofiary mobbingu stres i strach.

Co może zrobić mobbingowany pracownik?

Prawo chroni tylko osoby zatrudnione na umowach o pracę.
Osoba, która jest na tzw. śmieciówce, nie może liczyć na ochronę.
Można zgłosić sprawę do sądu pracy i wystąpić o odszkodowanie.
Można też złożyć skargę do Państwowej Inspekcji Pracy.
Przed udaniem się do sądu, należy zbierać dowody obciążające mobbera. Najlepiej, aby rozmowy odbywały się w towarzystwie świadka.
Trzeba zachowywać maile czy nagrania, mogące poświadczyć o krzywdzie, która spotkała pracownika.
Osobie poszkodowanej przez mobbing przysługuje zadośćuczynienie z tytułu rozstroju zdrowia i odszkodowanie za rozwiązanie stosunku pracy wskutek mobbingu oraz odszkodowanie z tytułu innych szkód pozostających w związku ze zjawiskiem mobbingu.
Roszczenia przedawniają się po upływie trzech lat od chwili wymagalności.

Czy mobbing jest przestępstwem?

Odpowiedzialność za mobbing ponosi pracodawca bez względu na to, kto się go dopuścił.
Pamiętaj! Mobberem może być nie tylko szef, ale także współpracownik.
Zgodnie z art. 94 Kodeksu pracy to pracodawca ma obowiązek przeciwdziałać mobbingowi. Musi on podejmować działania prewencyjne, a w przypadku przejawów mobbingu dążyć do wyeliminowania go.
Jeśli pracodawca dopełnił swoich obowiązków pod względem prewencyjnym, a w zakładzie pracy doszło do mobbingu, odpowiedzialność poniesie jedynie sprawca bezpośredni.
Jednak, gdy pracodawca tego nie dopełnił i tolerował mobbing w pracy, musi liczyć się z tym, że zapłaci pracownikowi zadośćuczynienie za doznaną krzywdę.


Jaką karę może ponieść mobber?


Kara może mieć charakter finansowy, ale mobber musi liczyć się z karą nawet do dwóch lat pozbawienia wolności za stosowanie mobbingu, jeśli prześladowanie przyjęło postać przestępstwa.
W innych sytuacjach czyn podlega pod przepisy Kodeksu cywilnego i jest rozpatrywany według jego trybów.