You are currently viewing “Niewygodny” pracowniku – przeczytaj!

“Niewygodny” pracowniku – przeczytaj!

  • Post last modified:28 grudnia 2023

Koniec roku to czas zwolnień. Zgodnie z przepisami lepsze zabezpieczenie przed zwolnieniem mają teraz osoby szczególnie chronione, czyli m.in.:

  • kobiety w ciąży;
  • rodzice na urlopach (macierzyńskich, rodzicielskich, ojcowskich, wychowawczych);
  • pracownicy w wieku przedemerytalnym (cztery lata przed osiągnięciem wieku uprawniającego do emerytury):
  • chronieni działacze związków zawodowych;
  • członkowie rad pracowników;
  • społeczni inspektorzy pracy;
  • pracownicy w okresie usprawiedliwionej nieobecności w pracy, w tym np. w trakcie zwolnienia lekarskiego (aż do momentu, gdy można już zwolnić pracownika w trybie bez wypowiedzenia).

Jeśli taki szczególnie chroniony pracownik zostanie zwolniony (za wypowiedzeniem lub dyscyplinarnie) i zaskarży decyzję pracodawcy do sądu, to ten ostatni będzie nakazywał
firmie dalsze zatrudnienie podwładnego aż do momentu prawomocnego zakończenia postępowania. Będzie to możliwe na podstawie wniosku zwolnionej osoby, który można składać na każdym
etapie postępowania. Podstawą udzielenia takiego zabezpieczenia będzie jedynie uprawdopodobnienie istnienia roszczenia, czyli że zwolnienie było. Sądy mogą obecnie odmawiać udzielenia zabezpieczenia wyłącznie w sytuacji, gdy roszczenie jest oczywiście bezzasadne. Jeśli pracownik złoży wniosek o zabezpieczenie, to sąd nie ma wyboru, musi go udzielić. Pracodawca może domagać się uchylenia takiego zabezpieczenia tylko gdy wykaże, że już po jego udzieleniu zaistniały okoliczności uzasadniające zwolnienie dyscyplinarne pracownika.

Pamiętaj!
Zwolniony pracownik może złożyć wniosek o zabezpieczenie na każdym etapie postępowania sądowego.