You are currently viewing WINA, alimenty, dowody W SPRAWIE O ROZWÓD – WIELE WASZYCH PYTAŃ I KILKA MOICH PODPOWIEDZI

WINA, alimenty, dowody W SPRAWIE O ROZWÓD – WIELE WASZYCH PYTAŃ I KILKA MOICH PODPOWIEDZI

 • Post last modified:11 marca 2024

RODZAJE ORZECZEŃ O WINIE W WYROKU ROZWODOWYM

Przesłanką do wydania wyroku rozwodowego dla sądu jest trwały i zupełny rozkład pożycia. Muszą więc ustać więzi fizyczne, psychiczne i gospodarcze. Oczywiście więzi te mogą ustać w wyniku działania jednego lub obojga małżonków albo mimo ich wspólnej troski o to, by małżeństwo przetrwało.  Orzekając rozwód, sąd orzeka, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia. Na zgodne żądanie małżonków sąd zaniecha orzekania o winie. Następują wówczas skutki takie, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy. 

Wyrok rozwodowy może zatem nastąpić:

 • bez orzekania o winie,
 • z orzeczeniem winy jednego z małżonków
 • lub z orzeczeniem winy obu stron.

Rozwód bez orzekania o winie może być orzeczony przez sąd tylko wówczas, gdy oboje małżonkowie wyrażą na to zgodę. Jeśli któryś z małżonków się sprzeciwi – sąd zobowiązany jest ustalić, kto ponosi winę za rozpad małżeństwa. Może nawet okazać się, że winę ponoszą obie strony.

Ważne! Zarówno w sytuacji wystąpienia do sądu o rozwód z orzekaniem o winie, a także w przypadku rozwodu bez orzekania o winie, w trakcie trwania sprawy sądowej można zawsze zmienić stanowisko aż do uzyskania prawomocności wyroku.

Następstwa prawomocnego wyrok rozwodowego:

 • prawo do zawarcia nowego związku małżeńskiego, 
 • powstaje rozdzielność majątkowa,
 • masz prawo wrócić do poprzedniego nazwiska, 
 • nie dziedziczysz ustawowo po byłym małżonku

SZYBKI ROZWÓD A ALIMENTY

Rozwód bez orzekania o winie udzielany jest zazwyczaj bardzo szybko. 

Z mojego doświadczenia wynika, iż jeśli między małżonkami nie ma konfliktu w kwestii wysokości alimentów czy opieki nad dziećmi, wystarczy jedna rozprawa sądowa. 

Dlaczego tak jest – bo sąd nie prowadzi długotrwałego postępowania dowodowego w celu ustalenia winy za rozkład pożycia.

Pamiętaj! Rozwiedziony małżonek, który pozostaje w niedostatku nie ze swojej winy, może starać się o alimenty od byłego małżonka.

Ważne!  Obowiązek alimentacyjny wygasa po upływie pięciu lat od uprawomocnienia się wyroku rozwodowego. 

ROZWÓD Z WINĄ A ALIMENTY

Sąd orzeka winę w dwóch sytuacjach:

 • gdy orzekanie o winie dotyczy wyłącznie jednego małżonka (drugi pozostanie niewinny za rozkładu związku)
 • gdy orzekanie o winie dotyczy obojga małżonków

W obu tych przypadkach postępowanie sądowe jest zazwyczaj długotrwałe i emocjonalnie wyczerpujące. 

Pamiętaj! Obowiązek alimentacyjny małżonka winnego – trwa dożywotnio, niezależnie od tego czy sąd orzekł wyłączną winę jednego z małżonków czy winę obojga małżonków. 

Jeśli rozwiedziony małżonek pozostaje w niedostatku nie ze swojej winy, może starać się o alimenty od byłego małżonka. 

Pozew o alimenty może złożyć przez całe życie, o ile oczywiście to nie on został uznany winnym rozkładu pożycia.

DOWODY WINY

Pamiętaj – to ty musisz pomóc swojemu prawnikowi, aby mógł on „ubrać” w odpowiednie dowody pozew o rozwód lub odpowiedź na pozew!

Przy udawadnianiu winy nie wystarczy ogólna argumentacja. 

Poniżej wymieniam przesłanki do wskazania na winę którejś ze stron:

 • nadużywanie alkoholu,
 • uzależnienie,
 • przemoc,
 • zdrada,
 • porzucenie,
 • niezaspokajanie potrzeb rodziny

Przesłanki te są oczywiste, jednak żądanie uznania współmałżonka winnym rozkładu pożycia wiąże się z koniecznością przedstawienia dowodów na tę okoliczność.

Środkami dowodowymi mogą być na przykład:

 • zeznania stron,
 • zeznania świadków,
 • zdjęcia, nagrania, skriny sms-ów,
 • notatki z interwencji policji,
 • obdukcje,
 • zaświadczenia lekarskie,
 • zaświadczenia o pobytach na izbie wytrzeźwień,
 • listy,
 • rachunki,
 • wszelkie inne dokumenty z których wynikają okoliczności wskazywane przez stronę postępowania.

Czas trwania postępowania dowodowego, a co za tym idzie całej sprawy o rozwód zależy od aktywności stron czyli między innymi od rodzaju i ilości zgłoszonych przez nie dowodów. 

Pamiętaj! W sprawach rozwodowych nie ma stopniowania winy i nawet jeśli wina jednego z małżonków jest większa, a drugiego nieznaczna, Sąd orzeknie rozwód z winy obu stron.